Algemene betaling- en Leveringsvoorwaarden Verkeersschool Robijn

Algemeen
1. “Verkeersschool Robijn” staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24224331.
2. Alle diensten, adviezen en andere werkzaamheden aangeboden door “Verkeersschool Robijn” geschieden op de algemene voorwaarden van dienstverlening, tenzij partijen anders overeenkomen.
3. In alle gevallen, waarin door “Verkeersschool Robijn” van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
4. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. “Verkeersschool Robijn” is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers/-sters gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd middels het inschrijfformulier.
5. Elke opdracht c.q. inschrijving die door “Verkeersschool Robijn” aan de opdrachtgever is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij bevestigingen binnen 15 werkdagen na ontvangst schriftelijk worden weersproken.

Verplichtingen “Verkeersschool Robijn”
1. De cursist ontvangt onderricht voor zowel de theorie als praktijklessen van een instructeur/trice die voldoet aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM).
2. De cursist ontvangt rijonderricht van zoveel mogelijk dezelfde instructeur/trice.
3. De tijdsduur van een praktijkles is 60 minuten of anders afgesproken.
4. Het theorie of praktijk examen wordt door “Verkeersschool Robijn” in overleg met de cursist binnen twee weken gereserveerd nadat de betaling is voldaan.
5. De cursist die bij “Verkeersschool Robijn” zijn examen heeft gereserveerd zal de beschikking hebben over hetzelfde lesvoertuig tijdens het examen als waarin hij de lessen heeft ontvangen, dan wel tenminste een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type.
6. De lesvoertuigen zijn verzekerd conform de lesvoorwaarden gesteld door de verzekeringsmaatschappij en de voorwaarden van de praktijkexamens door CBR/CCV.
7. “Verkeersschool Robijn” is verplicht de cursist te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, op de aanvraag van het examen en het examen doen.
8. “Verkeersschool Robijn” is verplicht de cursist te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de rijbevoegdheid of invordering van het rijbewijs, hiervan een melding moet maken.
9. Indien “Verkeersschool Robijn” ondanks gerechtelijke beperkingen toch onderricht geeft, dan wel mocht blijken dat de door “Verkeersschool Robijn” opgedane opgave bij het sluiten van de overeenkomst onjuist is, vrijwaart “Verkeersschool Robijn” de cursist volledig.
10.“Verkeersschool Robijn” kan lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de cursist en/of zijn gedragingen.
11. “Verkeersschool Robijn” is verplicht voor de nascholingscursussen de cursisten op tijd aan te melden en af te melden zodat de uren voor de nascholing bij de cursist kunnen worden bijgeschreven.
12. Alle informatie die door de cursisten of bedrijven verstrekt wordt is vertrouwelijk voor  Verkeersschool Robijn”.

Verplichtingen cursist
1. Om praktijklessen te volgen voor categorie B moet de cursist tenminste 16½ jaar zijn (of anders bepaalt door de Wet). Voor het volgen van de praktijklessen voor categorie C moet de cursist in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B en voor de praktijklessen voor categorie CE moet de cursist in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs BC.
2. De cursist is verplicht om zich te houden aan de schriftelijke vastgelegde afgesproken datum en tijd op de afsprakenkaart voor de praktijkles ( door “Verkeersschool Robijn” wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging de volledige lesprijs te voldoen.
3. Alle praktijklessen dienen minimaal 24 uur voor aanvang van de les geannuleerd te worden anders wordt de afgesproken les volledig doorberekend.
4. Punt 3 is niet van toepassing in geval van:
· Overlijden van een naast familielid waarbij de begrafenis of crematie plaatsvindt tijdens de rijles c.q. het examen.
· Bij spoedopname in het ziekenhuis.
In beide gevallen dient een en ander schriftelijk te worden aangetoond.
5. Indien het examen en/ of de ingeplande opleiding geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de cursist omdat hij verzuimd heeft zijn vakantie bij het aanvragen van het examen of bij het inplannen van de opleiding door te geven, draagt de cursist zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.
6. De cursist dient voor het praktijkexamen voor de categorie B in het bezit te zijn van een geldige positieve uitslag van het theorie-examen en voor het praktijkexamen voor categorie C in het bezit te zijn van een geldige positieve uitslag van de theorie-examens.
7. De cursist is verplicht eventuele medische klachten, waarvan hij/zij kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen door te geven aan “Verkeersschool Robijn”. Indien de cursist nalaat dit te doen en de opleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken kan hiervoor “Verkeersschool Robijn” niet aansprakelijk worden gesteld.
8. De cursist verklaart dat hem bij rechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd. Indien de cursist nalaat dit te vermelden kan “Verkeersschool Robijn” niet aansprakelijk worden gesteld.
9. De cursist is verplicht zich te houden aan de eisen omtrent het volgen van de nascholingscursus.

Annuleringen
1. “Verkeersschool Robijn” behoudt zich het recht voor, om gemaakte afspraken, binnen een redelijke termijn en in goed onderling overleg, te kunnen wijzigen in verband met verhindering van de
desbetreffende instructeur/trice, binnen gekomen examens en afroepexamens.
2. Indien een training wegens slechte weersomstandigheden niet door kan gaan, worden de kosten niet aan de cursist doorberekend.
3. Indien een praktijk- of theorieles door onvoorziene omstandigheden geannuleerd wordt door “Verkeersschool Robijn” dan wordt er in overleg met de cursist een ander tijdstip aangeboden, wordt deze niet geaccepteerd dan volgt er geen restitutie van het les/cursus geld.
4. Indien een examen, door annulering van het CBR/BNOR/CCV, niet door kan gaan, bent u voor dit afgesproken dagdeel of lesuur van het examen het volledige lesgeld verschuldigd.
“Verkeersschool Robijn”, zal in dergelijk geval, het voor het examen afgesproken dagdeel of lesuur benutten als zijnde een proefexamen.
5. Bij annulering van een complete 8 tot 10 daagse spoedopleiding bent u het volgende verschuldigd:
50% van het cursusgeld in geval van annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding.
100% van het cursusgeld in geval van annulering binnen 1 week voor aanvang van de opleiding.
Eenmaal gereserveerd(e) examen(s) kunnen niet meer worden geannuleerd en zullen te allen tijde in rekening worden gebracht.
6. Bij annulering van een Toets besloten terrein en/of Praktische toets bent u het volgende verschuldigd:
50% van het cursusgeld in geval van annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding.
100% van het cursusgeld in geval van annulering binnen 1 week voor aanvang van de opleiding.
Eenmaal gereserveerd(e) examen(s) kunnen niet meer worden geannuleerd en zullen te allen tijde in rekening worden gebracht.
7. Bij annulering van een theorie opleiding RV1 (verkeer & techniek), V2C (goederenvervoer) en V3C (cases goederenvervoer) bent u het volgende verschuldigd:
50% van het cursusgeld in geval van annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding.
100% van het cursusgeld in geval van annulering binnen 1 week voor aanvang van de opleiding.
Eenmaal gereserveerd(e) examen(s) kunnen niet meer worden geannuleerd en zullen te allen tijde in rekening worden gebracht.
8. Bij annulering van de opleiding ADR basis en/of tank, 1e en/of herhaling bent u het volgende verschuldigd:
50% van het cursusgeld in geval van annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding.
100% van het cursusgeld in geval van annulering binnen 1 week voor aanvang van de opleiding.
Eenmaal gereserveerd(e) examen(s) kunnen niet meer worden geannuleerd en zullen te allen tijde in rekening worden gebracht.
6. Terugbetaling van een gereserveerd en vastgelegd examen bij het CBR, BNOR of CCV is niet mogelijk.

Lesmateriaal
1. “Verkeersschool Robijn” houdt over het eigen ontworpen verstrekte lesmateriaal alle auteurs- en andere rechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “Verkeersschool Robijn” mag niets van dit materiaal worden vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt. Het is niet toegestaan lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
2. Het verkregen lesmateriaal wat na inschrijving is ontvangen door de cursist blijft eigendom van de cursist.

Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient à contant of per bankoverschrijving binnen 30 dagen na indiening van de factuur te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. De kosten voor of ten behoeve van een praktijkexamen of theorie -examen, moeten zijn voldaan voordat de examenaanvraag zal worden ingediend.
3. Indien na het vestrijken van de betalingstermijn de opdrachtgever in gebreke blijft is “Verkeersschool Robijn” gerechtigd om € 25,00 administratiekosten in rekening te brengen.
4. Indien “Verkeersschool Robijn” door wanprestatie van de opdrachtgever genoodzaakt is om het incasso van haar vordering uit handen te geven, dan is de opdrachtgever naast betaling van de hoofdsom of het restant daarvan, aan “Verkeersschool Robijn” verschuldigd:
· De verschuldigde rente.
· Incassokosten ad 15%.
· Eventuele proceskosten.
5. De kosten voor of ten behoeve van een praktijkexamen of theorie -examen, moeten contant zijn voldaan voordat de examenaanvraag zal worden ingediend. Voor de facturering geldt dat de betaling voor het geplande examen betaald moet zijn anders zijn wij genoodzaakt om het examen te annuleren waarbij de kosten voor de cursist zijn.
6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de (rest)vorderingen van “Verkeersschool Robijn” op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien een der partijen zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is elke partij gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl elke partij uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
8. “Verkeersschool Robijn” is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Schade
1. Immateriële of materiële schade van de kandidaat zelf kan niet worden verhaald op “Verkeersschool Robijn”.

Privacy Statement
1. “Verkeersschool Robijn” gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens die het in het kader van haar werkzaamheden over met name cursisten en bedrijven vastlegt.
2. “Verkeersschool Robijn” houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
3. “Verkeersschool Robijn” verwerkt hoofdzakelijk persoonsgegevens voor de behandeling van aanvragen op grond van een publiekrechtelijke taak.
4. “Verkeersschool Robijn” gebruikt tevens de benodigde foto en filmbeelden van cursisten, genomen tijdens de opleidingen, in verschillende mediakanalen (zoals presentaties, website en social media).
5. De verantwoordelijke voor onderstaande gegevensverwerkingen is “Verkeersschool Robijn”.
De functionaris gegevensbescherming van “Verkeersschool Robijn” is bereikbaar via heleen@verkeersschoolrobijn.nl of per post via:
Verkeersschool Robijn
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Tollenshof 1
3221 VT Hellevoetsluis
6. Iedere betrokkene heeft het recht “Verkeersschool Robijn” te verzoeken om inzage en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens. Als de geregistreerde persoonsgegevens onjuist blijken te zijn kunt u verzoeken deze aan te passen. Deze verzoeken kunnen worden ingediend via heleen@verkeersschoolrobijn.nl of via bovengenoemd postadres.
7. “Verkeersschool Robijn” kent de volgende verwerkingen:
7a. Rijbewijs categorieën B/C/CE voor theorie en praktijk van cursisten; persoonsgegevens zijnde: BSN,
naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer, bankrekeningnummer, emailadres, kandidaatsnummer, examengegevens,
handtekening en nationaliteit.
7b. Vakbekwaamheid C/CE/Code 95 van cursisten; persoonsgegevens zijnde: BSN, naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, bankrekeningnummer, emailadres, kandidaatsnummer, examengegevens, handtekening en nationaliteit.
7c. Certificaat Vervoer Gevaarlijke stoffen van cursisten; persoonsgegevens zijnde: BSN, naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer, bankrekeningnummer, emailadres, kandidaatsnummer, examengegevens, handtekening en nationaliteit.
7d. Gezondheidsverklaring rijbewijs van cursisten; persoonsgegevens zijnde: BSN, naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, bankrekeningnummer, emailadres, kandidaatsnummer, gezondheidsgegevens, strafrechtelijke gegevens, onderzoeksgegevens, betalingsgegevens, bezwaar en (hoger) beroepsstukken, handtekening en nationaliteit.
8. Iedereen binnen “Verkeersschool Robijn” heeft een geheimhoudingsplicht omtrent deze gegevens, zodat deze nooit voor andere doeleinden gebruikt worden dan alleen voor de hierboven genoemde zaken.
9. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u deze te melden. Dit kan op de manier zoals bij ‘Klachtenreeling’ staat omschreven.
10. De persoonsgegevens worden tijdens de opleidingsperiode opgeslagen in een register van verwerkingsactiviteiten en beveiligd en daarna bewaard in de financiële administratie gedurende een
periode van 7 jaar. Mochten de gegevens dan niet meer van kracht zijn dan worden deze gegevens verwijderd uit onze systemen.
11. “Verkeersschool Robijn” behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

Klachtenregeling
1. Mocht er een klacht zijn dan kan deze enkel en alleen schriftelijk worden ingediend ter attentie van Mevr. C. Robijn.
2. Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende informatie nodig: omschrijving van de klacht, datum voorval en naam van de instructeur, uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en BSN-nummer, uw handtekening.
3. De uiterste behandeltermijn van een klacht is drie maanden na de datum van het voorval.
4. Na ontvangst wordt uw klacht geregistreerd. Binnen 5 werkdagen wordt U benaderd door de klachtbehandelaar zowel telefonisch of schriftelijk voor een bespreking van uw klacht. Wanneer alle
informatie omtrent uw klacht is verzameld neemt de klachtbehandelaar een beslissing of uw klacht terecht, gedeeltelijk terecht of onterecht is. Hiervan wordt U schriftelijk op de hoogte gesteld en tevens wordt een oplossing aangeboden. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 3 weken af te handelen.
5. Indien u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht. Dan kunt u in beroep gaan bij Visser & Visser. Hierbij kunt u uw klacht melden bij; Contactpersoon: Hr. J.T. Hoek, Postbus 71, 3240 AB Middelharnis.
6. Uitspraak van deze organisatie is bindend voor de klachten afhandeling.
7. Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Liquidatie, surseance van betaling of faillissement
1. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging (indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven) ten laste van elke partij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor een der partijen niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het elk der partijen vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Nederlands recht
1. Op deze algemene betaling- en leveringsvoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.Direct aanmelden!

CBR

2toDrive

Facebook VerkeersschoolRobijn
Instagram VerkeersschoolRobijn

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Voor het zo optimaal mogelijk functioneren van de website maken wij gebruik van cookies.
Na ieder bezoek aan de website dient bij een volgend bezoek weer akkoord te gaan met het gebruik van de cookies.
Er kan immers tussen de bezoeken iets gewijzigd of toegevoegd zijn aan de website.

Deze (anonieme) cookies helpen inzien hoe de website gebruiksvriendelijker of duidelijker gemaakt kan worden maar worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. (analytische cookies)

Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Ok" hieronder dan bent u akkoord met het gebruik hiervan.

Sluiten